Skip to main content

Vanaf 11 mei 2020 kan de reguliere gastouderopvang weer open. De vergoeding voor de eigen bijdrage van ouders loopt door zolang de tijdelijke openstelling van BSO en basisscholen duurt.

De gastouderopvang kenmerkt zich door vele variaties en vele uitzonderingen op de regel. Deze informatie geeft misschien geen antwoorden op alle uw vragen. Vindt u hier geen antwoord op uw vraag? Neem contact met ons op: info@welkomkindmwbrabant.nl

GEDEELTELIJKE OPENSTELLING SCHOLEN EN GASTOUDEROPVANG

N.B. Gastouderopvang valt niet onder de regels voor de gedeeltelijke openstelling van het basisonderwijs en de BSO. Gastouders zijn geen BSO organisatie. De gastouderopvang is met ingang van 11 mei 100% geopend.

Gelden vanaf 11 mei alle reguliere contracten weer zoals voor de sluiting?

Ja, met ingang van 11 mei a.s. is de gastouderopvang weer 100% open en kunnen ouders hun kinderen brengen conform de reguliere opvangcontracten.

Mogen gastouders alleen opvang aanbieden op de dagen dat kinderen (4-12) naar school gaan?

M.i.v. 11 mei 2020 gaat de gastouderopvang weer regulier open. Dat betekent dat de gastouder alle dagen opvang aan kan bieden, afhankelijk van beschikbaarheid, bezetting, samenstelling van de groep en contracturen van de ouders.

Kunnen kinderen op een andere dan hun reguliere dag naar de gastouderopvang.

Ja, kinderen kunnen naar de gastouder op een andere dan hun reguliere dag.  Let op! Gastouder moet een beschikbare plaats hebben.

Stel: ik heb een contract met mijn gastouder op dinsdag (BSO gastouderopvang). Mijn kind mag op donderdag naar school, echter mijn gastouder heeft geen beschikbare plek op donderdag. Moet ik dinsdag contract uren betalen?

Ja, u betaalt uw contract uren. De uren worden voor u gereserveerd. Het is uw keuze om deze uren wel of niet op te nemen.

Als ouders meer opvanguren willen afnemen dan regulier afgesproken is, kan dit en zo ja kunnen de extra uren in rekening worden gebracht?

Als ouders meer uren willen afnemen en de gastouder kan dat aanbieden, binnen de maximale kind-ratio en de samenstelling van de bezetting, mag dit. Als het gaat om een tijdelijke situatie, kunnen de meer-uren in de factuur opgenomen worden. Ook kan gekozen worden voor contractuitbreiding (contract wijziging). De wijzigingen dienen bij de belastingdienst doorgegeven worden.

NOODOPVANG

Hoe wordt de noodopvang geregeld m.i.v. 11 mei a.s. 

Op de dagen dat kinderen niet zijn ingedeeld op school kunnen zij, tijdens reguliere schooltijden, op school terecht voor noodopvang. Buiten de reguliere schooluren zal de noodpvang geregeld moeten worden door het gastouder(bureau), tenzij hier door de betreffende gemeente andere afspraken over zijn gemaakt.

Als gastouderopvang weer open is en de groep vol is, kan/moet de gastouder dan nog noodopvang aanbieden?

De noodopvang vindt zoveel mogelijk plaats op bestaande opvanglocaties. Als na 11 mei geen plek meer is voor noodopvang bij de gastouder, kan het gastouderbureau samen met de ouder bekijken welke andere mogelijkheden er zijn, bijvoorbeeld het inzetten van een andere gastouder. Anders moet er in overleg met de gemeente naar een passende oplossing gezocht worden

Overigens: gastouders behoren tot een cruciaal beroep en kunnen beroep doen op de noodopvang voor eigen kinderen.

Wie betaalt de extra uren (bovenop het reguliere contract) van ouders (beide ouders) in cruciale beroepen?

De extra uren bovenop het reguliere contract worden in rekening gebracht. Ouders met een cruciale functie kunnen Welkom Kind benaderen en een beroep doen op noodopvang. Welkom Kind neemt dan contact op met de gemeente en vraagt of deze situatie in aanmerking komt voor betaling uit een hiervoor beschikbaar gesteld budget. Indien ja, worden de extra uren door de gemeente vergoed.

Als er meer vraag dan plek voor noodopvang, hoe kan de gastouder dan kiezen wie ze wel en niet een plek biedt?

De groep reguliere kinderen wordt als eerste een opvangplek geboden.

Wanneer er op deze momenten ook noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen kan worden geboden, dan gaan kinderen van ouders die beiden een cruciaal beroep hebben voor op kinderen van ouders waarvan er één een cruciaal beroep heeft. Noodopvang kan worden geboden, mits de voorgeschreven groepsgrootte en -samenstelling aan de eisen blijft voldoen.

Gastouders kunnen maximaal zes kinderen opvangen, in verschillende leeftijdsgroepen. Ook de eigen kinderen tot 10 jaar tellen mee. Als reguliere – en noodopvang gecombineerd moeten worden, is er al snel sprake van overbezetting. Worden de regels tijdelijk verruimd?

De eisen uit de wet Kinderopvang blijven gelden. De maximale groepsgrootte (6 kinderen)  wordt niet verruimd.

VERGOEDING EIGEN BIJDRAGE

Krijgen ook ouders die weer gewoon gebruik maken van de gastouderopvang vanaf 11 mei 2020 de vergoeding voor de eigen bijdrage?

Ja, de vergoeding voor de eigen bijdrage gaat door zolang de gedeeltelijke openstelling van basisscholen en BSO duurt en geldt voor alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen op peildatum 6 april 2020, mits de ouders de volledige facturen doorbetalen. De ouders worden door de rijksoverheid gecompenseerd voor hun eigen bijdrage tot de maximum uurprijs voor de gastouderopvang van € 6,27.

Kunnen er na 11 mei 2020 weer nieuwe contracten gesloten worden of grotere contracten en hoe zit het dan met de vergoeding voor de eigen bijdrage?

Het is mogelijk om nieuwe contracten af te sluiten of contracten uit te breiden. Let wel: De vergoeding voor ouders van de eigen bijdrage wordt berekend op basis van de gegevens op de peildatum 6 april 2020.

RICHTLIJNEN VEILIGHEID EN HYGIËNE

Komen er richtlijnen voor de gastouderopvang hoe om te gaan met hygiëne richtlijnen en protocollen voor halen/brengen, verkoudheid, 1.5 mtr afstand ouders etc.

De Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV hebben in samenspraak met het ministerie van SZW een protocol Kinderopvang opgesteld. Dit protocol*dient als handreiking voor de sector bij het opstarten van de kinderopvang. In het protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden kan worden als de kinderopvang en gastouderopvang weer open gaat. Dit protocol kan worden aangepast naar aanleiding van ervaring uit de praktijk. Ook is er een poster ontwikkeld die gebruikt kan worden door de gastouders.

*Het protocol is te vinden in Mijn Welkom Kind/MyChapp –>documenten –>protocollen

Mogen kinderen in een auto vervoerd worden van school naar de opvang?

Richtlijnen voor vervoer komen nog en worden opgenomen in het protocol Kinderopvang.

Wanneer kan een gastouder in geval van klachten geen (nood) opvang bieden?

Werken in de kinderopvang (als bijvoorbeeld beroepskracht of gastouder) valt onder één van de cruciale beroepen. Op basis van de richtlijnen van het RIVM kan hiervoor het volgende aangehouden worden:

Gastouders met luchtwegklachten en/of koorts boven 38 graden Celsius blijven thuis en worden getest op COVID-19. Als zij 24 uur klachtenvrij zijn of negatief zijn getest kunnen zij weer aan het werk.

Bij gastouderopvang in eigen huis geldt: wanneer een huisgenoot van de gastouder verkoudheidsklachten en/of koorts boven 38 graden Celsius heeft, kan er geen (nood)opvang worden geboden.

Bij gastouderopvang aan huis geldt:  wanneer een huisgenoot of één van de leden van het gastgezin verkoudheidsklachten en/of koorts heeft kan er geen (nood)opvang door de gastouder worden geboden.

In geval dat de (nood)opvang stopt, kan het gastouderbureau helpen met het zoeken naar alternatieve opvang voor betrokken ouders bij een vervangende gastouder. In geval van noodopvang kan er contact opgenomen worden met de gemeente voor een oplossing.

Wanneer mogen kinderen geen gebruik maken van de opvang?

Kinderen kunnen geen gebruik maken van de opvang als zij last hebben van neusverkoudheid, hoesten, loopneus, niezen, keelpijn of verhoging tot 38 graden, moeilijk ademen/benauwdheid.

Kinderen met koorts boven 38 graden Celsius blijven thuis. Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben.

Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 graden Celsius en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang.

Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief, moeten kinderen wachten dat die persoon 24 uur klachten vrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven.

Wanneer hoeft een gastouder geen opvang aan te bieden?

Een gastouder die tot de risicogroep behoort, kan niet verplicht worden opvang te bieden. Dit geldt ook voor gastouders met gezinsleden die tot een risicogroep behoren.

Kunnen gastouders ook getest worden?

Ja, als de gastouder verkoudheidsklachten heeft kunnen zij laagdrempelig getest worden op Corona. Als de test negatief is, kan het personeel met een verkoudheid gewoon aan de slag.

FINANCIËLE ASPECTEN

Worden gastouders doorbetaald als de opvang moet stoppen door ziekte of omdat de gastouder of huisgenoot tot een risicogroep behoort?

Omdat de vergoeding van de eigen bijdrage van ouders doorloopt zolang de gedeeltelijke openstelling van de basisscholen en BSO duurt, wordt ouders gevraagd hun facturen door te betalen, ook al maken ze geen gebruik van de opvang. Die inkomsten zijn beschikbaar zijn voor de gastouder die de opvang niet kan bieden. Dit is echter alleen het geval als de ouder én de facturen doorbetaalt én geen andere opvang afneemt.

Een gastouder aan huis/Nanny die werkt met een contract dat valt onder de regeling Dienstverlening Aan Huis en geen opvang aan kan bieden doordat zij zelf ziek is, heeft recht op 6 weken doorbetaling, conform de regeling Dienstverlening Aan Huis.

Wat kunnen gastouders doen als hun inkomsten wegvallen omdat ze de opvang moeten stoppen of niet aan kunnen bieden?

De regering heeft een aantal steunmaatregelen in het leven geroepen, onder andere voor ZZP-ers.

Wat als de gastouder voor opvang beschikbaar is, maar de  ouder besluit de kinderen niet te brengen, uit voorzichtigheid, of omdat de ouders toch thuis zijn?

Dat is de keuze van de ouders. Omdat de vergoeding van de eigen bijdrage van ouders doorloopt zolang de gedeeltelijke openstelling van de basisscholen en BSO duurt, wordt ouders gevraagd hun facturen door te betalen, ook al maken ze geen gebruik van de opvang. Zij behouden hiermee hun plek. Deze plek kan gebruikt worden voor noodopvang of tijdelijke reguliere opvang.

Wordt de gastouder doorbetaald als het kind niet naar de opvang kan komen volgens de RIVM richtlijnen

Ook in gewone omstandigheden betalen ouders door als hun kind ziek is. Ook omdat de vergoeding van de eigen bijdrage van ouders doorloopt zolang de gedeeltelijke openstelling van de basisscholen en BSO duurt, wordt aan ouders gevraagd hun facturen door te betalen, ook al maken ze geen gebruik van de opvang. De ouders behouden hiermee hun plek. Deze plek kan gebruikt worden voor noodopvang of tijdelijke reguliere opvang.

TOEZICHT EN HANDHAVING

Wordt de maximale groepsgrootte tijdelijk verruimd?

De eisen uit de wet Kinderopvang zijn van toepassing. De maximale groepsgrootte (6 kinderen)  wordt niet verruimd.

Is er coulance ten aanzien van een aantal zaken, bv EHBO, RI&E, Evaluatiegesprekken e.d.

Gastouders die worden ingezet, moeten kunnen omgaan met deze noodsituatie. Zij zullen belangrijke beslissingen moeten nemen en soms kinderen opvangen die niet altijd naar hun vertrouwde opvang gaan. Dat vraagt veel van hen. Indien de omstandigheden zo zijn dat de gastouder een verlopen EHBO-certificaat heeft, dan is het aan de toezichthouder om hier een oordeel over te vormen. Indien er sprake is van overmacht ten gevolge van de Corona maatregelen, zal de toezichthouder hier rekening mee houden.

Kunnen er na 11 mei weer nieuwe gastouders aangemeld worden? 

Nieuwe gastouders kunnen worden aangemeld. De gemeente overlegt met de GGD hoe het onderzoek voor registratie kan plaatsvinden. Indien een onderzoek niet mogelijk is gezien de lokale omstandigheden kan een aanvraag door de gemeente worden opgeschort.

Hoe om te gaan met fysiek/niet fysiek intake- en koppelingsgesprekken met ouders, begeleiding/huisbezoeken van bemiddelingsmedewerkers.

De maatregelen rondom thuis werken en zoveel mogelijk binnen blijven, zijn ook na 11 mei nog van kracht. Fysieke bezoeken van bemiddelingsmedewerkers worden dus afgeraden.

Een bemiddelingsmedewerker kan wel op andere manieren begeleiding bieden zoals telefonisch of met videobellen. Indien er signalen zijn dat de veiligheid en/ of gezondheid van de opvangkinderen niet wordt gewaarborgd, is het advies om wel een bezoek te brengen. Dit kan met inachtneming van de hygiëne richtlijnen van het RIVM.

Laat een bericht achter

Chat openen
Welkom bij Welkom Kind M&W Brabant 👋 Wij staan klaar voor al je vragen, stuur ons gerust een berichtje via WhatsApp!