Skip to main content

Privacy statement

Laatst bijgewerkt: 28-11-2023

Download in PDF

Welkom Kind M&W Brabant gevestigd aan de Aphroditestraat 55 te (5047 TW) Tilburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81011849, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in dit privacy statement uiteengezet. Tevens leest u hier welke gegevens dit zijn en hoe u uw rechten hieromtrent kunt uitoefenen.

Contactgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken

Welkom Kind M&W Brabant verwerkt uw persoonsgegevens omdat u van onze dienstverlening gebruik maakt en/of omdat u deze gegevens zelf heeft verstrekt. Zonder deze persoonsgegevens kan Welkom Kind M&W Brabant haar diensten niet (volledig) uitvoeren en/of niet voldoen aan haar wettelijke verplichtingen en is het aangaan van een overeenkomst niet mogelijk.

 • BSN
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)
 • Bankrekeningnummer en tenaamstelling
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Deze gegevens mogen wij gebruiken omdat wij vanuit de overheid daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld door de Belastingdienst of de Wet kinderopvang), of omdat u hier in onze overeenkomst akkoord mee bent gegaan

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of diensten zijn niet ingericht om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Welkom Kind M&W Brabant kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden volwassenen dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u van mening bent dat wij zonder behoorlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@welkomkindmwbrabant.nl. Op verzoek zullen wij deze gegevens direct verwijderen

Doel en grondslag van verwerking van persoonsgegevens

Welkom Kind M&W Brabant verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van betalingen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Welkom Kind M&W Brabant neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor natuurlijke personen. Het gaat dan om besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, in tegenstelling tot een besluit dat door een mens wordt genomen.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Welkom Kind M&W Brabant bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie Bewaarperiode Reden
Persoonlijk identificatienr. 7 jaar BD, GGD, Wet kinderopvang
Personalia 7 jaar BD, GGD, Wet kinderopvang
Adresgegevens 7 jaar BD, GGD, Wet kinderopvang
Contactgegevens 7 jaar BD, GGD, Wet kinderopvang
Facturen/jaaroverzichten 7 jaar BD, GGD, Wet kinderopvang
Documenten (bijv. contracten) 7 jaar BD, GGD, Wet kinderopvang
Voortgang gesprekken 2 jaar GGD, Wet kinderopvang
Notities 2 jaar GGD, Wet kinderopvang

Delen van persoonsgegevens met derden

Welkom Kind M&W Brabant verkoopt uw gegevens niet aan derden. Welkom Kind M&W Brabant zal uw persoonsgegevens alleen met derden delen wanneer dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Welkom Kind M&W Brabant blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Welkom Kind M&W Brabant deelt uw gegevens met de volgende categorieën derden: overheidsinstanties, leveranciers van administratieve software, leveranciers van financiële software, partijen die betalingen verwerken.

Cookies en aanverwante technieken

Welkom Kind M&W Brabant gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Welkom Kind M&W Brabant gebruikt cookies met een uitsluitend technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhoudt zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Recht om gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Welkom Kind M&W Brabant en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u door te sturen, of naar een ander door u aan te wijzen bedrijf. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@welkomkindmwbrabant.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Welkom Kind M&W Brabant wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging van persoonsgegevens

Welkom Kind M&W Brabant neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact ons op via de op pagina 1 genoemde contactgegevens

Chat openen
Welkom bij Welkom Kind M&W Brabant 👋 Wij staan klaar voor al je vragen, stuur ons gerust een berichtje via WhatsApp!